aktualność

XIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/10/2019

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) XIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 października 2019 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej na terenie powiatu kamiennogórskiego.

7. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.

8. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego - podsumowanie.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2018/2019.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego w 2019 rok.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

(-) Edyta Wyrostek