aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Opublikowano: 22/10/2019


Zarządzenia Nr 45/2019 

  Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 22 października 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kamienna Góra nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 23/1, 23/2 obręb 5 oraz jako działki nr 240/2, 240/3, 240/4, 181 obręb 3.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j.:Dz.U.2018.2204 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kamienna Góra nieruchomości Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00011847/8, położonej w Kamiennej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działki:

- nr 23/1, obręb 5, o powierzchni 0,1273 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;

 - nr 23/2, obręb 5, o powierzchni 0,3737 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;

- nr 240/2, obręb 3, o powierzchni 0,0079 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Ba - Tereny przemysłowe;

- nr 240/3, obręb 3, o powierzchni 0,0081 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Bi - Inne tereny zabudowane, Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;

- nr 240/4 obręb 3, o powierzchni 0,2264 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;

- nr 181, obręb 3, o powierzchni 0,1191 ha; rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów: Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. 

§ 2. 

Darowizna nastąpi w celu umożliwienia realizacji zadań własnych gminy związanych z ochroną przeciwpowodziową.

§ 3. 

Wartość nieruchomości wynosi 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

§ 4. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Kamienna Góra Nr XXXV/232/17 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3177 z dnia 10 lipca 2017 r., działki nr 23/1 i 23/2 obręb 5 położone są w konturze oznaczonym symbolem WS-2, który stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych, rowów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LII/347/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5896 z dnia 26 listopada 2018 r., działki nr 240/2 i 240/3 położone są w konturze oznaczonym symbolem MW-3, który stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Część działek nr 181 (ok. 190 m2) i 240/4 (ok. 1025 m2) położona jest na terenie wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały), oznaczone odpowiednio WS-1 i WS-2, a dla ich pozostałych części brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe części działek nr 240/4 i 181 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kamiennej Góry, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012 r. oznaczone są kolorem niebieskim i stanowią teren wód otwartych oraz cieków i zbiorników wodnych. 

 § 5. 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

 § 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.