aktualność

Informacja o naborze na członków komisji konkursowych

Opublikowano: 17/04/2012

Informacja o naborze na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na zadania publiczne - tworzenie bazy reprezentantów Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z powiatu kamiennogórskiego do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej, którzy w sposób bezstronny i kompetentny będą uczestniczyć w opiniowaniu ofert złożonych w otwartych konkursach na zadania publiczne wniosków.

Osoby wskazane przez Państwa nie muszą być członkami organizacji, mogą zostać upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych. Preferowane będą osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur w zakresie prawa dot. organizacji pozarządowych i finansów publicznych.

W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu powiatu kamiennogórskiego lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość czy interesowność.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. W wyjątkowych sytuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy urzędu.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  3. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
  4. w przypadku wyboru, tj. zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji, obowiązuje znajomość ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Zgłoszenia na formularzu można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, pocztą na adres: Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub pocztą elektroniczną: katarzyna.ziemianska@kamienna-gora.pl.