aktualność

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Opublikowano: 20/01/2020

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 85/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 r.


  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 14 załącznika do uchwały nr XIV/56/2019 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.":

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r.

 

W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

 

Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego powoła do Komisji Konkursowej trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania komisji konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

3) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.


Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2020r.Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej" lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

 

Pliki do pobrania: