aktualność

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Opublikowano: 24/05/2023

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - Edycja 2


Powiat Kamiennogórski w roku  2023 r. realizuje następujące inwestycje drogowe, są one dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych.

 

Zadania objęte ww. dofinansowaniem to:


1.       Przebudowa drogi 3487D, ul. Katowicka w Kamiennej Górze

Wartość Zadania

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych

Wykonawca robót budowlanych

4 950 000,00 zł

3 181 170,00 zł

Artur Gawłowski przedsiębiorca działający pn.:

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski

Czadrów 1A, 58-400 Kamienna Góra

Zakres rzeczowy zadania:

- podniesienia parametrów technicznych i użytkowych drogi;

- roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką istniejącej jezdni - nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową;

- roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką chodników z kostki betonowej;

- rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej - studni, wpustów z przykanalikami;

- roboty ziemne związane z wykopani pod przebudowę kanalizacji deszczowej;

- przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej z wpustami i studniami rewizyjnymi;

- zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi, wymiana pokryw studni, wykonanie ław betonowych;

- regulację wysokościową włazów studni, zaworów;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatoki postojowej, utwardzeń;

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 6,5 - 9,8m (szerokość 9,8m tylko na odcinku nawiązania do istniejącej szerokości jezdni w obrębie krzyżowania z drogą krajową);

- wykonanie chodników, zjazdów, zatoki postojowej, utwardzeń z koski betonowej oraz fragmentu utwardzenia z płyt ażurowych, wyniesionych przejść dla pieszych;

- montaż niezbędnych barier przeciw błotnych wys. 0,8m.

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej będzie odbywało się za pomocą przebudowanej kanalizacji deszczowej - dostosowanej do rozwiązań drogowych.

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: grudzień 2023

 

 

2.       Modernizacja drogi nr 3486D Pisarzowice-Czarnów 

Wartość Zadania

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych

Wykonawca robót budowlanych

3 919 000,00 zł

2 518 830,00 zł

Artur Gawłowski przedsiębiorca działający pn.:

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski

Czadrów 1A, 58-400 Kamienna Góra

Zakres rzeczowy zadania:

- wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej nr 3486D wraz z poboczami;

- remont zjazdów publicznych i niepublicznych;

- oczyszczenie, profilowania i miejscowe umocnienie istniejących rowów,

- remont istniejących przepustów drogowych z zachowaniem ich parametrów,

- oczyszczenie, profilowanie i miejscowe umocnienie skarp.

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: grudzień 2023

 

3.       Modernizacja drogi 3473D w m. Dębrznik

Wartość Zadania

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych

Wykonawca robót budowlanych

1 647 487,83

1 569 036,03 zł

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Kaczawska 19 58-514 Jelenia Góra

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;

- korekta 34 szt. drzew;

- roboty ziemne i odwodnienie;

- podbudowy i elementów ulic;

- nowa nawierzchnia;

- pobocza wykonane z kostki kamiennej granitowej 18/20 oraz w części z powierzchniowego utrwalenia grysem 2/5 i emulsją asfaltową;

- roboty wykończeniowe.

Zakres robót nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu, która nie ulega zmianie

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: październik 2023

 

4.       Modernizacja drogi nr 2788D i 2787D w Nagórniku

Wartość Zadania

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wykonawca robót budowlanych

1 083 807,59

1 032 197,70 zł

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Kaczawska 19 58-514 Jelenia Góra

Zakres rzeczowy zadania:

Remont istniejącej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej polega na:

- korytowaniu na pełną nową konstrukcje nawierzchni jezdni;

- wykonaniu wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego poprzez ułożenia warstwy stabilizacji towarowej gr. 15cm;

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm;

-wykonanie nakładki bitumicznej dwuwarstwowej z betonu asfaltowego tj. warstwy wiążącej grub. 5 cm oraz warstwy ścieralnej grub. 4 cm.

W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie

powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne jak niweleta oraz udrożniony istniejący system odwodnienia w rejonie wlotów i wylotów istniejących przepustów. W ramach robót zostaną zabudowane oporniki betonowe wzdłuż krawędzi jezdni oraz odcinkowo krawężniki najazdowe w miejscach wskazanych na PS. Pobocza po remoncie zostaną wzmocnione kruszywem łamanym

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: październik 2023