aktualność

LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 17/05/2023

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LV z dnia 25 kwietnia 2023 roku.
3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
7.Debata nad Raportem o stanie powiatu.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2022 rok.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           
                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                            Andrzej Mankiewicz (-)