aktualność

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Opublikowano: 22/11/2022

Powiat Kamiennogórski w ramach wsparcia dla powiatów ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 zakończył realizację inwestycji:

1. inwestycji drogowej dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3469D, ul. Szymrychowska

w miejscowości Lubawka:

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 611 153,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL wyniosło: 500 000,00 PLN

Zakończenie rzeczowe zadania: październik 2021 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodników i zjazdów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdów,

- budowa studni chłonnych wraz z przykanalikami,

- budowa ścieku z kostki granitowej

Wykonawca robót budowalnych: Mariusz Gałkowski przedsiębiorca prowadzący firmę MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z/s w Jeżowie Sudeckim przy ul. Szybowcowej 23B

Nadzór inwestorski świadczył: Krzysztof Bijak przedsiębiorca działający pod firmą Biuro Inżynierii Lądowej "K-B" Krzysztof Bijak z/s w Jeleniej Górze przy ul. Zarzecznej 7/1

2. inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie dotyczącej remontu elewacji zabytkowego budynku pałacowego:

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 964 935,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL wyniosło: 964 935,00 PLN

Zakończenie rzeczowe zadania: wrzesień 2021 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- skucie istniejących tynków oraz wykonanie nowej wyprawy tynkowej,

- renowację i reprofilację gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukaterskiego,

- skucie istniejącej okładziny pasa cokołowego z płytek piaskowca i wykonanie nowej okładziny cokołu,

- remont portalu wejściowego,

- odtworzenie ścianki ryzalitowej z niszami,

- wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynku;

Wykonawca robót budowlanych: DOM-JAR Firma Remontowo - Budowlana Sp. z o. o.
z/s w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 59

Nadzór inwestorski sprawował: Marceli Falkowski

W roku 2022 zakończył natomiast realizację inwestycji:

1. w placówce oświatowo - wychowawczej - Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze dotyczącej modernizacji energetycznej budynków poprzez wymianę źródła ciepła i c.w.u.:

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 838 903,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL wyniosło: 714 015,00 PLN

Zakończenie rzeczowe zadania: marzec 2022 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącej kotłowni,

- modernizacją i remont istniejącej kotłowni gazowej,

- wymianę grzejników do c. o.,

- budowę instalacji zewnętrznej c.w.u. do budynku C,

- instalację c.w.u. i cyrkulacji w budynku C,

- budowę instalacji c.o. w budynku C.

Wykonawca robót budowlanych: PRIMEZ Sp. z o. o. z/s w Wałbrzychu przy ul. Jaworowej 15

Nadzór inwestorski świadczyła spółka: PW ELPOL Sp. z o. o. z/s w Legnicy przy ul. B. Kominka 3/4

2. w placówce oświatowej doskonalenia nauczycieli oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze dotyczącej rewitalizacji budynku wraz z dostosowaniem przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 400 000,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL wyniosło: 1 331 477,00 PLN

Zakończenie rzeczowe zadania: czerwiec 2022 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- roboty wewnątrz piwnicy w tym izolację poziomą ścian, tynki renowacyjne ścian i sufitów oraz posadzkę,

- izolację zewnętrzną budynku poniżej terenu,

- wymianę pokrycia dachowego przybudówki,

- remont elewacji budynku wraz z odtworzeniem detali architektonicznych gzymsów, opasek okiennych i boniowania,

- wymianę przewodów kanalizacyjnych i studzienek pod windą dla osób z niepełnosprawnościami,

- montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami,

- powiększenie placu utwardzonego z kostki granitowej,

- montaż nowego ogrodzenia.

Wykonawca robót budowlanych: Mateusz Kapuła przedsiębiorca prowadzący firmę Usługi Remontowo - Budowlane Mateusz Kapuła z/s w Jaczkowie 30

Nadzór inwestorski świadczyła spółka: PW ELPOL Sp. z o. o. z/s w Legnicy przy ul. B. Kominka 3/4

W roku bieżącym przekazana do użytkowania zostanie również inwestycja drogowa dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik:

Całkowity koszt inwestycji wyniesie: 2 995 460,00 PLN

Dofinansowanie z RFIL wynosi: 2 703 825,00 PLN

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: grudzień 2022 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami,

- wykonanie poboczy z kostki kamiennej,

- stabilizację cementem,

- podbudowę z kruszywa łamanego,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego,

- montaż barier drogowych i znaków pionowych.

Wykonawca robót budowlanych: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej 19

Nadzór inwestorski świadczyła będzie spółka: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
INWEST-PROJEKT z/s w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 15a.