aktualność

XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 20/09/2022

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j.) XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 27 września 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 (III piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVII z dnia 30 sierpnia 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim:
- Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu  Powiatu Kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowe Centrum Edukacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr VII/32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska  kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski.
9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Kamiennogórskiego instrumentem płatniczym.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Przewodniczącego/cej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Link do wideo na żywo:

XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego - YouTube
                                                                                                          
                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                              /-/ Edyta Wyrostek