aktualność

XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 18/11/2020

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotycząca procedur w zakresie COVID obowiązujących w Powiecie Kamiennogórskim oraz współpracy: lekarz rodzinny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ZUS, pracodawca.
7. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Funkcjonowanie PKS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2021 roku".
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego
i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.  
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.
                                                                                                           
                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                                    (-) Edyta Wyrostek