aktualność

Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Opublikowano: 30/07/2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, iż o pożyczkę z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe m. innymi takie jak:


- kluby sportowe
- parafie
- koła gospodyń wiejskich
- ochotnicze straże pożarne
- stowarzyszenia pszczelarzy
- koła łowieckie
- koła wędkarskie
i inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020r. oraz w dniu składania wniosku.
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o pożyczkę w kwocie maksymalnie  5 tys. zł. , przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org


Wnioski można składać:
- Drogą elektroniczną - w tym celu:
wejdź na portal: https://praca.gov.pl
wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA ?Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych ",
wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze",
dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie
lub
- W formie papierowej ? w tym celu:
wejdź na portal: https://praca.gov.pl
wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA ?Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych ",
wydrukuj i wypełnij wniosek, 2 egzemplarze umowy i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski należy przesłać pocztą lub składać do skrzynki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicz 6A I piętro.