aktualność

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opublikowano: 15/07/2019

W dniu 20 maja 2019 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie w roku bieżącym zadania p.n.: "Remont drogi powiatowej nr 3462D w miejscowości Olszyny w km 0+000 - 1+539" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania w roku 2019 wynoszą 1 073 235,00 złotych.

W ramach środków Funduszu Wojewoda przekaże Powiatowi dofinansowanie w kwocie nie większej niż 50% łącznych nakładów na realizację w/w zadania, tj. kwotę 536 617,00 złotych. 

Projekt remontu zakłada między innymi wzmocnienie nawierzchni z betonu asfaltowego geosiatką, wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego oraz powierzchniowego odwodnienia, które zapewnią spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez rowy przydrożne. Remontowany odcinek posiadał będzie parametry techniczne odpowiadające drodze klasy "L" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakończenie rzeczowe zadania (zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie): 30.11.2019 r.