aktualność

O rekomendacjach do opracowania planów i programów nauczania

Opublikowano: 12/06/2018

Dnia 12 czerwca br. w Warszawie odbyło się ostatnie ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięła dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Mariola Jaciuk.

Podczas wydarzenia dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli pracowali nad rekomendacjami do planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego. Spotkanie otworzyła Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń. Następnie Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, wygłosiła prezentację "Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki - priorytet działań MEN". Ekspert zadania 1. projektu Magdalena Mrozkowiak oraz ekspert zadania 2. Monika Wojciechowska mówiły o produktach "projektu -Partnerstwo - etap 2": podstawie programowej kształcenia w zawodach, ścieżkach rozwoju zawodowego, suplementach do dyplomu i świadectwa oraz o udziale pracodawców w projekcie.

W imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Bożena Mayer-Gawron wygłosiła także prezentację "Podstawy programowe kształcenia w zawodach a model egzaminu zawodowego".

Część warsztatową "Co powinien zawierać program nauczania do zawodu?" poprowadzili w podgrupach: Magdalena Mrozkowiak, Monika Wojciechowska, Bogdan Kruszakin i Anna Kamont, a część "Jak pracować z uczniem w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego?" - Jerzy Bielecki i Anna Pregler.

Źródło: www.ore.edu.pl