Fundusze na wypoczynek dzieci ze wsi

Jeśli szukasz pieniędzy na organizację wypoczynku/wakacji dla grupy dzieci

Opracowanie: Monika Mazurczak-Kaczmaryk

 

Obecnie istnieje wiele źródeł, które mogą wesprzeć organizację jakiejś formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości, choć trzeba zaznaczyć, że lista tych instytucji nie jest stała i ulega ciągłym zmianom.

Wybór właściwego źródła zależy od charakteru inicjatywy, którą chcemy zrealizować, bo organizowany przez nas (zwykle jakąś instytucję, organizację) wypoczynek może mieć przecież bardzo różne cele i różnych uczestników. Może być zwykłym wypoczynkiem, albo obozem terapeutycznym, czy językowym; zieloną szkołą albo cyklem wycieczek krajoznawczych, czy też wymianą grup młodzieżowych; może mieć cel poznawczy np. w dziedzinie botaniki albo cel związany z rozwojem umiejętności sportowych, czy poprawą zdrowia itd.

Podobna różnorodność dotyczy członków grup, którzy mają na wakacje pojechać (wiek, jej potrzeby i problemy). Warto zaznaczyć, że wakacje mogą być tylko etapem większego projektu trwającego 6 czy 12 miesięcy, a związanego np. z edukacją, z kulturą, historią, z organizacją czasu wolnego, dlatego poniższa lista jest dość szeroka, nie ogranicza się jedynie do tych źródeł, które wspierają wyłącznie wypoczynek wakacyjny. Terminy przyjmowania wniosków o dotacje są bardzo różne, niekiedy stałe, ale najczęściej są podawane na bieżąco do wiadomości na stronach internetowych darczyńców. Choć niektóre terminy przyjmowania wniosków w roku 2014 już minęły ? podajemy je, gdyż mogą być wskazówką do planowania inicjatyw wakacyjnych i ich potencjalnych źródeł finansowania na przyszły rok.

Szukając funduszy, warto z odpowiednim wyprzedzeniem zaglądać na stronę www.ngo.pl do zakładki: fundusze -> np. do takich kategorii jak: sport, turystyka, rekreacja lub oświata, edukacja, nauka oraz na stronę główną naszej Witryny Wiejskiej ? Warto przeczytać, gdzie umieszczamy najważniejsze ogłoszenia o konkursach dotacyjnych: www.witrynawiejska.org.pl

Zwracamy szczególną uwagę na następujące instytucje/programy/źródła, które mogą wesprzeć projekt związany z wypoczynkiem dzieci i młodzieży:

ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE m.in.:

- Twój urząd marszałkowski - zaglądaj na stronę internetową Twojego urzędu marszałkowskiego, tam pojawiają się ogłoszenia o konkursach ofert, programach dotacyjnych;

- zwykle przed wakacjami urzędy marszałkowskie ogłaszają konkursy dotacyjne na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z danego województwa;

- ponadto sprawdź cele i założenia programu dotacyjnego/grantowego ogłaszanego przez urząd marszałkowski dla organizacji pozarządowych z Twojego województwa.

- Twoje starostwo powiatowe - sprawdź cele i założenia programu dotacyjnego/grantowego dla organizacji pozarządowych z Twojego powiatu;

- Twój urząd gminy - sprawdź cele i założenia programu dotacyjnego/grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Innym źródłem wsparcia na poziomie lokalnym może być fundusz sołecki, o ile cel przedsięwzięcia wakacyjnego (kolonii, obozu, rajdów) dla dzieci z sołectwa jest uzasadniony i ma związek z zadaniami własnymi gminy np. zapewni bezpieczeństwo dzieci w czasie prac rolnych w okresie wakacyjnym, albo/i będzie profilaktyką uzależnień.

Kwestię tę trzeba przedyskutować z mieszkańcami sołectwa odpowiednio wcześniej, tj. rok przed planowaną inicjatywą wakacyjną. Wniosek do funduszu sołeckiego, składany jest bowiem do 30 września na działania, które mają być realizowane w roku kolejnym. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. O możliwość ubiegania się o środki na ten cel najlepiej zapytać pracowników urzędu gminy i samego sołtysa, warto sprawdzać też ogłoszenia na stronie internetowej: http://fundusze soleckie.pl lub www.funduszesoleckie.eu .


Na poziomie gminnym, warto też skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok ? wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych składa się do urzędu gminy zwykle w ostatnim kwartale roku na inicjatywy do realizacji w roku następnym. Aby uzyskać więcej informacji należy sprawdzić informacje na stronie internetowej swojej gminy lub zapytać o szczegóły urzędników gminnych.


ŹRÓDŁA RZĄDOWE m.in.:

- Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [www.mkidn.gov.pl] .

Co roku zmieniają się priorytety Programów Ministra. W 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące Programy: Wydarzenia artystyczne (muzyka, teatr i taniec, sztuki wizualne, film, promocja kultury polskiej za granicą); Kolekcje (narodowe kolekcje sztuki współczesnej, regionalne kolekcje sztuki współczesnej, zamówienia kompozytorskie, kolekcje muzealne); Promocja literatury i czytelnictwa (literatura, promocja czytelnictwa, czasopisma, partnerstwo publiczno-społeczne); Edukacja (edukacja kulturalna, edukacja artystyczna, edukacja medialna i informacyjna); Obserwatorium kultury; Dziedzictwo kulturowe (ochrona zabytków, wspieranie działań muzealnych, kultura ludowa, ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, ochrona zabytków archeologicznych, ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego); Rozwój infrastruktury kultury (infrastruktura kultury, infrastruktura szkolnictwa artystycznego, infrastruktura domów kultury). 
Termin składania wniosków: nabory wniosków do 31 marca 2014 roku.

- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [www.mpips.gov.pl].

Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, w 2014 roku Fundusz ma cztery priorytety: małe inicjatywy, aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele, silne organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w dwóch formach: oferta w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO oraz wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w regulaminie konkursu. Generator ofert jest dostępny na stronie www.pozytek.gov.pl. Termin składania ofert minął 7 marca 2014 roku.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu lub/i turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki [www.msport.gov.pl].

Ministerstwo ogłasza cyklicznie otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - Departament Sportu oraz turystyki - Departament Turystyki.

W 2014 roku w turystyce wspierane będą zadania m.in. z zakresu: popularyzacji turystyki krajowej m.in. poprzez turystykę dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz turystykę związaną z wielodzietnymi rodzinami. Termin składania ofert: oferty trzeba przygotowywać z wyprzedzeniem, np. inicjatywy na 2014 rok można było przesyłać do 20 listopada 2013 roku.

W sporcie - organizowany jest m.in. dodatkowy nabór ofert w otwartym konkursie na realizację w 2014 r. zadań z zakresu ?upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych (upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim; upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych).
Termin składania wniosków: wnioski można składać do 31 marca 2014 roku.

 

- Otwarty konkurs ofert ogłaszany w różnych kategoriach tematycznych przez Twój urząd wojewódzki (np. sport, edukacja, kultura, promocja, przedsiębiorczość itd.). Dodatkowych informacji o konkursach ogłaszanych przez Twój urząd wojewódzki szukaj w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP, na stronie swojego urzędu. Terminy składania ofert są bardzo różne.

 

ŹRÓDŁA PRYWATNE - POZARZĄDOWE - FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, PROGRAMY m.in.:

 

- Lokalny konkurs "Działaj Lokalnie" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce [www.filantropia.org.pl].

Celem "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Organizowany jest przez kilkadziesiąt lokalnych organizacji grantowych w różnych miejscach kraju. Trzeba sprawdzić na stronie: www.dzialajlokalnie.pl, jaka organizacja z terenu Twojej gminy/powiatu realizuje ten konkurs.

Termin składania wniosków: lokalne konkursy "Działaj Lokalnie" ogłaszane są w różnych terminach, zwykle raz do roku, w I kwartale roku. Wniosek do ?swojej? lokalnej organizacji grantowej z obszaru gminy/powiatu składa się w generatorze wniosków na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

- Program "Razem Możemy Więcej" - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [www.efrwp.pl].

Celem programu jest promowanie postaw aktywności obywatelskiej, zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do samoorganizacji oraz wspieranie współpracy samorządów i lokalnych organizacji. Obszary: rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu; ochrona i promocja zdrowia; inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Termin składania wniosków: Fundacja za pośrednictwem strony internetowej EFRWP ogłasza terminy składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu.

Program ogłaszany jest w różnych terminach, zwykle kilka razy w roku, nabór do VIII edycji programu skończył się 18 listopada 2013 roku. Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji internetowej na stronie: https://rmw.efrwp.pl/

- Program "Na dobry początek" - Fundacja im.J.Kantego Steczkowskiego.

Celem Programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. 
Termin składania wniosków: Fundacja ogłasza konkurs raz w roku. Nabór do VI edycji skończył się 10 września 2013 roku. Wnioski składa się w formie papierowej i wysyła do biura Fundacji. www.fundacja-steczkowskiego.pl

- Program "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Organizatorzy tego konkursu grantowego chcą inwestować w edukację, wychowanie i rozwój talentów dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, wspierają inicjatywy, które zakładają indywidualne podejście do dzieci, uczą dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, innych i za swoją ojczyznę.

Termin składania wniosków: wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w zakładce Program grantowy BDU/terminy. Wnioski należy składać przy użyciu specjalnej aplikacji internetowej na stronie Fundacji, jednak przed wypełnieniem aplikacji należy skontaktować się z dyrektorem oddziału Banku Zachodniego WBK i powiadomić go o zamiarze złożenia wniosku.

W kolejnej edycji wnioski będzie można składać w terminie 4-25 listopada 2014 roku. http://fundacja.bzwbk.pl/

- Program "Akademia Orange" - Fundacja Orange.

Celem programu grantowego jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze. Termin składania wniosków: wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w regulaminie programu. Obecnie realizowana jest V edycja programu (od 10 września 2013 do 8 czerwca 2014 r.) - wnioski można było składać do 13 października 2013 roku. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Programu pod adresem: www.akademiaorange.pl


- Program "Równać szanse" - Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży [www.pcyf.org.pl].

Celem programu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi (13-19 lat) z terenów wiejskich i małych miast - umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniających wiarę we własne możliwości. Fundacja organizuje konkurs ogólnopolski i regionalny.

Ogólnopolski konkurs grantowy, na projekty trwające 15 miesięcy ogłaszany jest w styczniu - termin składania wniosków 10 marca 2014; regionalny konkurs grantowy, na projekty trwające minimum 6 miesięcy ogłaszany jest we wrześniu. Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie : www.rownacszanse.pl

 

- Programy grantowe Fundacji PZU [www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu].

- "Z PZU po Lekcjach" - celem programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców), które mają na celu rozbudzenie w uczniach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności. Fundacja wspiera finansowo realizację projektów, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach poprzez przyznanie dotacji na ich realizację . Termin przyjmowania wniosków do 10 lipca 2014.

- "PZU z Kulturą" - celem programu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej. Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. poprzez przyznanie dotacji na realizację projektu. Termin przyjmowania wniosków do 10 kwietnia 2014.

- "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" edycja 2014 r. Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanych form opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Projekty realizowane w ramach konkursu służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom i rodzeństwu rozwój własnej aktywności życiowej. Fundacja wspiera finansowo realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowywaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do samodzielnego życia poprzez przyznanie dotacji na realizację projektu. W Konkursie preferowane są projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Termin składania wniosków: 5 maja 2014r. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dostępnego na stronie fundacji: www.fundacja.pzu.pl

- Programy Fundacja EY (Ernst&Young) [www.ey.com.pl]

Fundacja dofinansowuje wyjazdy indywidualne oraz całych rodzin, organizuje przekazywanie sprzętów, mebli i innych rzeczy, o których marzą dzieci. Priorytetowo traktuje rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Realizuje następujące programy, w ramach których przyznaje dotacje:

- "Ferie z pasją" - organizowany co roku, wspiera rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w sfinansowaniu wyjazdów zimowych dla swoich podopiecznych.

- "Akademia Letniej Przygody" - kierowany do rodzin zastępczych spokrewnionych, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie). Termin naboru wniosków: w 2013 roku termin mijał 30 maja.

- "Wygraj rodzinne wakacje" - dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 
Termin naboru wniosków: konkurs co roku startuje z początkiem maja. Więcej informacji

- Cykliczny konkurs grantowy - To dla mnie ważne? Fundacja AVIVA [http://www.aviva.pl/fundacja-aviva.html].

Celem konkursu grantowego jest wsparcie pomysłów, które służą realizacji ważnych społecznie celów, integrują i mobilizują do działania. W 2014 roku tematem konkursu jest pomoc rodzicom w wychowywaniu małych dzieci. Inicjatywy zgłasza się i opisuje na stronie internetowej w formularzu zgłoszeniowym. W I edycji zgłaszanie inicjatyw i głosowanie internautów trwa od 27 stycznia do 28 marca 2014 r. Więcej informacji

- Programy grantowe Fundacji Nasza Ziemia [www.naszaziemia.pl].

Fundacja organizuje konkursy grantowe pn. Granty dla Ziemi, m.in:

- "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" - od 2011 roku wspiera edukacyjne działania na rzecz pomocy pszczołom. Termin przyjmowania wniosków do 15 lutego 2014 r.;

- "Fundusz Naturalnej Energii" - celem programu jest dofinansowanie projektów związanych z proekologicznymi działaniami na terenie 5 województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. V edycja konkursu zostanie ogłoszona we wrześniu 2014 r.;

- "Eko-Odkrywcy" - na projekty badawcze; termin do 10 listopada 2014 roku. www.ekoodkrywcy.pl;

- "Niebieskie Granty" - celem programu jest poszerzanie wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie aktywacje edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Termin zgłoszenia do 30 czerwca 2013 roku. Więcej informacji: http://niebieskiegranty.pl/

- Dotacje/darowizny wynikające ze statutowej działalności - Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl.

Szczególnym wsparciem Fundacja otacza rodzinne domy dziecka, m.in. finansując wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Fundacja przyjmuje wnioski w sposób ciągły zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, w tym rodzinnych domów dziecka oraz od placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl oraz listownie na adres Fundacji. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej: www.darserca.pl

- Program "Młodzież w działaniu".

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

- Program English Teaching Activities (ETAs) - Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida [www.nida.pl]

Celem tego cyklicznego Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Termin składania wniosków w 2014 roku minął 31 stycznia. Więcej informacji na: www.englishteaching.org.pl \

 

- Projekty Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM [www.dpjw.org]

Dotacje przyznawane są w podziale na dwa główne obszary: wymianę szkolną (gdy niemiecki partner jest szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele ? w roli współorganizatorów lub opiekunów ? oddelegowani do tego zadania przez szkołę) i pozaszkolną wymianę młodzieży (gdy partner niemiecki nie jest szkołą). Wniosek o dotację PNWM można złożyć w trybie online w portalu internetowym OASE lub w sposób tradycyjny.

 

- Seniorzy w Akcji: świat zmieniają ludzie z pasją - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" [e.org.pl ].

Dotacje ze środków konkursu są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspierane są inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze. Konkurs jest ogłaszany zwykle raz do roku. Edycja VII ? nabór listów intencyjnych trwał do 10 marca 2014 roku. Więcej informacji na:http://www.seniorzywakcji.pl/

 

- Fundacja im. Dr M.Kantona http://www.pekao.com.pl/

Cele statutowe fundacji obejmują działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, popularyzowanie wiedzy bankowej, niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniana kultury. Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku przeznaczana jest na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły. Wnioski do Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona należy sporządzić w formie papierowej i przesłać pocztą na adres fundacji.

Źródło: informacje na stronach internetowych poszczególnych instytucji.